Rabu, 21 Desember 2011

FORM BERITA ACARA BARANG SITAAN

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI
KE GURU TATIB YANG PERLU DIPROSES LEBIH LANJUT

Pada hari ini ………………….tanggal………..bulan……………..Tahun…………..Telah diadakan PENYERAHAN BARANG BUKTI oleh
Koordinator Tataib kepada  Guru Tatib   :

                        Nama Guru Tatib        :
Pukul                           :                          WIB.
Tempat                        : ………………………………
Dan telah di serahkan untuk ditindaklanjuti berupa:

NO

NAMA BARANG
NAMA PEMILIK
KODE
KET

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TOTAL  / JUMLAH

     …………………  buah
                                                                                                                     
                                                                                                                       Malang………..-…….-.20
                       Guru Tatib …….                                                                    Koord. Tatib                           
            (…………………………….)                                                            Drs. Heri Kusdianto
                                                                                                                                    NIP. 196903112007011026

Minggu, 18 Desember 2011

FORM CATATAN PELANGGARAN SISWA

Catatan Pelanggaran Tata Tertib Siswa MAN 3 Malang
NAMA :................
Kelas    : ...............  No.       : ..........
 \


   A. KELAKUAN
NO
HARI/
TANGGAL
URAIAN KASUS
POIN
TTD
B. KERAJINAN
NO
HARI/
TANGGAL
URAIAN KASUS
POIN
TTD


C. KERAPIAN
NO
HARI/
TANGGAL
URAIAN KASUS
POIN
TTD


D. KEBERSIHAN
NO
HARI/
TANGGAL
URAIAN KASUS
POIN
TTDNO
HARI/
TANGGAL
URAIAN KASUS, BENTUK PEMBINAAN DAN KESEPAKATAN PENANGANAN
TTD
ORANG TUA
TTD GURU TATIB, WALI KELAS, BP


1.   _______2.   _______3.   _______1.   _______2.   _______3.   _______1.   _______2.   _______3.   _______
CATATAN:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                 Mengetahui,
             Waka Kesiswaan


            Drs. Merdi  Yurianto
            NIP. 150 272 763